Take Part in the Storm Drain Medallion Program

In a joint effort to educate the public about non-point source pollution, Gwinnett Clean & Beautiful and Gwinnett County’s Department of Water Resources are proud to manage the Storm Drain Medallion Program. Non-point source pollution involves the introduction of harmful pollutants such as fertilizers, insecticides, oil, toxic chemicals and pet waste into our streams and rivers.

Through the Storm Drain Medallion Program, concerned citizens and volunteers just like you adhere a disc medallion indicating NO DUMPING…LEADS TO STREAM on catch basins and distribute educational door hangers to all homes in their subdivision or surrounding area. Door hangers provide important information to residents about non-point source pollution and ways to reduce it on their own property.

Households that provide at least four hours of volunteer time to the Storm Drain Medallion Program are eligible to receive a credit of up to 5% on their storm water service fees.

Why should I keep storm drains clean?

Storm drains are designed to prevent flooding by carrying rainwater from our streets to streams and rivers. Storm drains can get clogged with leaves, grass, cigarette butts, food wrappers, pet wastes, motor oil and other types of litter.  Clogged drains can cause flooding and pollution to flow into your backyard waterway, our streams and rivers.

What Can I Do to Help?

1. Keep Our Drains Clean!

Don’t dump any litter, leaves, grass clippings, or motor oil down the storm drain. Storm drains are only meant to carry rain directly to the stream. Anything else that is dumped down the drain can pollute our beautiful streams, lakes, ponds, and wetlands.

2. Become a Stormwater Protector!

3. Select an area to protect!

Search in your neighborhood and community for storm drains that need protection. Request approval for your area by filling out the form below.

4. Educate residents about the importance of keeping storm drains clean!

 

IS SOMETHING FISHY GOING ON IN YOUR NEIGHBORHOOD?

Volunteers are placing markers reading, “NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN” on Gwinnett County’s storm drains, the drains you see along the roads in your neighborhood.

WHY?

Anything that goes down storm drains flows directly into our rivers, lakes, and streams. This stormwater can cause pollution if more than rain goes down the drain.

The message, “NO DUMPING – ONLY RAIN GOES DOWN THE DRAIN,” reminds everyone that our waterways are affected by polluted stormwater.

WHAT IS POLLUTED STORMWATER RUNOFF?

 • Rain becomes stormwater runoff when it runs off roof-tops, lawns, parking lots, and streets
 • Runoff becomes polluted when it picks up pollution such as fertilizers, pesticides, pet waste, grass clippings, or motor oil as it flows into our rivers, lakes, or streams
 • Polluted stormwater runoff is also called non-point source pollution since pollutants come from various sources spread out over an area, rather than from a single “point” source such as a factory or chemical manufacturer

DOES STORMWATER GET TREATED?

No, it doesn’t. In Gwinnett County, stormwater goes into nearby streams with no treatment.

Report dumping into storm drains

678.376.7193

HOW CAN I HELP?

If we all help, we can be part of the solution to reduce pollution!

 • Storm drains are only for rain
 • Put litter in its place
 • Clean up after your pet
 • Check your vehicles for leaks and fix them
 • Compost yard clippings; don’t blow them into the street
 • Use fertilizer and pesticide only when needed
 • If you wash your car at home, do it on the lawn, so the wash water soaks into the ground

For information on sustainability, visit:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

Call Gwinnett Water Resources at:

678.376.7193 to report dumping into storm drains

Stormwater Protectors- Project Request Form

Fill out the form below to get started on your storm drain education and protection project!
 • Subdivision/ School NameMain StreetCross Street 
 • MM slash DD slash YYYY

 

¿ESTÁ OCURRIENDO ALGO SOSPECHOSO EN SU BARRIO?

Los voluntarios están colocando postes indicadores que dicen: “NO ARROJAR BASURAS – SOLO LLUVIA POR EL DRENAJE” en los desagües pluviales del condado de Gwinnett, el alcantarillado que ve a lo largo de las calles de su vecindario.

¿POR QUÉ?

Todo lo que cae por los desagües pluviales fluye directamente a nuestros ríos, lagos y arroyos. Las aguas pluviales pueden generar contaminación si cae algo más que lluvia por la alcantarilla.

El mensaje, “NO ARROJAR BASURAS – SOLO LLUVIA POR EL DRENAJE” les recuerda a todos que nuestras vías fluviales se ven afectadas por las aguas pluviales contaminadas.

 ¿QUÉ ES LA CORRIENTE DE AGUAS PLUVIALES CONTAMINADAS?

 • La lluvia se convierte en corriente de aguas pluviales cuando se escurre por los tejados, los céspedes, los estacionamientos y las calles.
 • La corriente se contamina cuando recoge contaminantes como fertilizantes, pesticidas, desechos de mascotas, residuos de jardín o aceite de motor mientras fluye hacia nuestros ríos, lagos o arroyos.
 • La corriente de aguas pluviales contaminadas también se denomina contaminación de fuente difusa, ya que los contaminantes provienen de varias fuentes dispersadas en un área, en lugar de una sola fuente “puntual”, como una fábrica o un fabricante de productos químicos.

¿LAS AGUAS PLUVIALES SON TRATADAS?

No. En el condado de Gwinnett, las aguas pluviales van a los arroyos cercanos sin tratamiento.

Reporte los vertidos de desechos en los drenajes pluviales en este número

678.376.7193

¿Cómo puedo ayudar?

Si todos ayudamos, ¡podemos ser parte de la solución para reducir la contaminación!

 • Los desagües pluviales son únicamente para la lluvia.
 • Arroje la basura en su lugar.
 • Limpie los desechos de su mascota.
 • Revise sus vehículos en busca de fugas y repárelas.
 • Utilice los recortes del jardín como abono, no los arroje a la calle
 • Use fertilizantes y pesticidas solo cuando sea necesario
 • Si lava su automóvil en casa, hágalo en el césped, para que el suelo absorba el agua del lavado

Para obtener información sobre sostenibilidad, visite:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

Comuníquese con el Departamento de Recursos Hídricos de Gwinnett al:

678.376.7193 para reportar vertidos de desechos en alcantarillas pluviales.

 

CÓ MÙI GÌ ĐÓ TẠI KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ?

Các tình nguyện viên đang tiến hành đặt dòng chữ “KHÔNG XẢ RÁC – CỐNG THOÁT NƯỚC CHỈ DÀNH CHO NƯỚC MƯA” tại các cống thoát nước của Quận Gwinnett, và quý vị có thể thấy chúng dọc các con đường quanh khu phố của quý vị.

TẠI SAO?

Bất kỳ thứ gì xả xuống cống thoát nước đều sẽ chảy thẳng ra sông suối, ao hồ. Nếu thải những thứ khác xuống cống thì nước cống có thể gây ô nhiễm.

Thông điệp “KHÔNG XẢ RÁC – CỐNG THOÁT NƯỚC CHỈ DÀNH CHO NƯỚC MƯA” nhắc nhở mọi người rằng dòng nước mưa bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới sông suối, ao hồ của chúng ta.

DÒNG NƯỚC MƯA BÔ NHIỄM LÀ GÌ?

 • Nước mưa chảy từ mái nhà, bãi cỏ, khu đậu xe và đường phố được gọi là dòng nước mưa
 • Dòng nước này bị ô nhiễm khi lẫn các chất gây ô nhiễm như phân bón, thuốc trừ sâu, chất thải vật nuôi, cỏ rác hoặc dầu động cơ trên đường chảy ra sông suối hay ao hồ
 • Dòng nước mưa bị ô nhiễm còn được gọi là nguồn gây ô nhiễm khuếch tán, do các chất ô nhiễm đến từ nhiều nguồn trên khắp khu vực chứ không từ một nguồn “điểm” nào đó như nhà xưởng hay nhà máy hóa chất

DÒNG NƯỚC MƯA CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KHÔNG?

Không. Tại Quận Gwinnett, dòng nước mưa chảy thẳng ra sông suối lân cận mà không qua xử lý.

Báo cáo hành vi xả rác vào cống thoát nước

678.376.7193

TÔI CÓ THỂ GIÚP NHỮNG GÌ?

Nếu cùng nhau chung tay góp sức, chúng ta có thể góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường!

 • Cống thoát nước chỉ dành cho nước mưa
 • Thải rác đúng nơi quy định
 • Dọn dẹp chất thải của vật nuôi
 • Kiểm tra xe cộ của quý vị xem có rò rỉ hay không và sửa chữa
 • Thu gom cỏ rác sân vườn; không quét chúng ra ngoài đường phố
 • Chỉ sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu khi cần thiết
 • Nếu rửa xe ô tô tại nhà, hãy tiến hành trên bãi cỏ để nước xà phòng ngấm vào đất

Để biết thông tin về các giải pháp bền vững, hãy truy cập:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

Gọi đến Phòng Tài Nguyên Nước của Quận Gwinnett theo số:

678.376.7193 để báo cáo về hành vi xả rác vào cống thoát nước

 

在您的邻里区是否有哪里不对劲?

志愿者正在 Gwinnett 县的雨水下水道张贴标志,上面写着“NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN”(请勿倾倒 – 仅供雨水流入),这些下水道就是您在邻里区的马路上看到的排水口。

为什么?

流入雨水下水道的任何东西都会直接流入我们的河流、湖水和溪水。如果雨水参杂别的东西进入下水道,那么可能造成污染。

“NO DUMPING – ONLY RAIN GOES DOWN THE DRAIN”这条消息提醒每个人,我们的水道受到污染雨水的影响。

什么是污染的雨水径流?

 • 雨水在流经屋顶、草坪、停车场和街道后变成雨水径流
 • 径流如果参杂了污染物(比如化肥、农药、宠物粪便、草屑或机油),则受到污染,因为这些径流会流入我们的河流、湖水和溪水
 • 污染的雨水径流也称为非点源污染,因为污染物来自分布于一个地区的多种来源,而不是工厂或化工厂等单一“点”来源

雨水是否经过处理?

没有。在 Gwinnett 县,雨水不经处理便进入附近的溪流。

举报向雨水下水道倾倒垃圾

678.376.7193

我可以怎样帮助?

如果我们都提供帮助,那么我们就可能参与到减少污染的解决方案中!

 • 雨水下水道只能供雨水流入
 • 将垃圾放在该放的地方
 • 清理宠物的粪便
 • 检查您的车辆是否漏油并修理
 • 用庭院草屑做堆肥;不要扫到大街上
 • 仅在必要时使用化肥和农药
 • 如果在家洗车,请在草坪上洗,这样洗过的水会浸入地下

有关可持续性的信息,请访问:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

拨打 Gwinnett Water Resources(水资源局)的电话:

678.376.7193 举报向雨水下水道倾倒垃圾

 

주변에서 수상한 일이 일어나고 있나요?

자원봉사자들이 그위닛 카운티 곳곳의 도로에 있는 빗물 배수관에 ‘NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN(쓰레기 투하 금지, 빗물만 배수)’이라는 표지판을 배치하고 있습니다.

 

이유

빗물 배수관에 빠진 모든 것들은 우리의 강, 호수, 시내로 흘러가게 됩니다. 빗물이 아닌 것들이 배수관에 빠지면 빗물이 오염될 수 있습니다.

‘NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN’이라는 메시지는 모든 사람에게 수로가 오염된 빗물의 영향을 받는다는 사실을 상기시킵니다.

오염된 빗물 유출이란 무엇인가요?

 • 비가 지붕 위, 잔디, 주차장, 도로에서 흐르면 빗물 유출로 이어질 수 있습니다.
 • 비료, 농약, 동물 배설물, 깎아낸 잔디, 엔진 오일 같은 오염 물질이 강, 호수, 시내로 흘러 들어가면 유출된 물이 오염됩니다.
 • 오염된 빗물 유출은 공장이나 화학 제품 제조사처럼 단일 ‘지점’ 오염원에서 발생하지 않고 여러 지역에 걸쳐 다양한 출처에서 발생하기 때문에 비점오염원이라고도 합니다.

빗물이 처리되나요?

아니요. 그위닛 카운티에서 빗물은 처리되지 않고 가까운 시내로 흘러갑니다.

 

빗물 배수관 쓰레기 투하 신고 전화번호

678.376.7193

어떻게 도울 수 있나요?

우리 모두가 노력하면 오염을 줄일 수 있습니다.

 • 빗물 배수관에서는 빗물만 흘려보내야 합니다.
 • 쓰레기는 쓰레기통에 버리십시오.
 • 반려동물의 배변을 치우십시오.
 • 차량에서 새는 곳이 있는지 확인하고 정비하십시오.
 • 깎아낸 잔디는 퇴비로 사용하고 도로에 버리지 마십시오.
 • 비료와 농약은 필요할 때만 사용하십시오.
 • 집에서 세차하는 경우, 물이 땅에 스며들도록 잔디 위에서 하십시오.

지속 가능성 관련 정보 알아보기:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

그위닛 배수 담당 부서:

678.376.7193번으로 전화해 빗물 배수관 쓰레기 투기를 신고하십시오

 

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE DE LOUCHE DANS VOTRE QUARTIER ?

Des bénévoles placent des pancartes sur les collecteurs d’eaux pluviales du comté de Gwinnett, les collecteurs que vous voyez le long des routes de votre quartier, où est inscrit « NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN » (PAS DE DÉCHARGE – UNIQUEMENT DE LA PLUIE DANS LE COLLECTEUR).

POURQUOI ?

Tout ce qui descend des collecteurs d’eaux pluviales se déverse directement dans nos rivières, lacs et ruisseaux. Ces eaux pluviales peuvent causer de la pollution si plus que de la pluie part dans les égouts.

Le message « NO DUMPING – ONLY RAIN DOWN THE DRAIN » (PAS DE DÉCHARGE – UNIQUEMENT DE LA PLUIE DANS LE COLLECTEUR) rappelle à chacun que nos cours d’eau sont affectés par les eaux pluviales polluées.

QU’EST-CE QUE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES POLLUÉES ?

 • La pluie devient un ruissellement d’eaux pluviales lorsqu’elle s’écoule sur les toits, les pelouses, les aires de stationnement et les rues
 • Les eaux de ruissellement sont polluées lorsqu’elles recueillent des polluants tels que des engrais, des pesticides, des déjections d’animaux de compagnie, de l’herbe tondue ou de l’huile de moteur et lorsque ces polluants se déversent dans nos rivières, lacs ou ruisseaux
 • Les eaux de ruissellement polluées sont également appelées pollution non ponctuelle, car les polluants proviennent de différentes sources réparties sur une zone, plutôt que d’une seule source « ponctuelle » comme une usine ou un fabricant de produits chimiques

LES EAUX DE RUISSELLEMENT SONT-ELLES TRAITÉES ?

Non, elles ne le sont pas. Dans le comté de Gwinnett, les eaux pluviales se déversent dans les ruisseaux avoisinants sans être traitées.

Signaler un déversement dans les collecteurs d’eaux pluviales

678.376.7193

COMMENT PUIS-JE AIDER ?

Si nous aidons tous, nous pouvons tous contribuer à réduire la pollution !

 • Les collecteurs d’eaux pluviales ne sont destinés qu’à la pluie
 • Jetez vos déchets de manière appropriée
 • Nettoyez après votre animal de compagnie
 • Vérifiez si votre véhicule fuit, et réparez-le le cas échéant
 • Compostez vos déchets verts ; ne les jetez pas dans la rue
 • N’utilisez les engrais et les pesticides que quand cela est nécessaire
 • Si vous lavez votre voiture chez vous, faites-le sur votre pelouse, afin que l’eau de lavage s’infiltre dans le sol

Pour obtenir plus d’informations sur la durabilité, visitez le site :

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

Appelez Gwinnett Water Resources au :

678.376.7193 pour signaler des déchets dans les collecteurs d’eaux pluviales

 

هل هناك أمر مريب يحدث في حيك؟

يقوم متطوعون بوضع كتابات تقول، “لا تلقي بشيء – فقط لصرف مياه الأمطار“ عند بالوعات مياه الأمطار في مقاطعة جوينيت، وهي البالوعات التي تراها على طول الطريق في حيك.

 

لماذ؟

أي شيء يدخل في بالوعات صرف مياه الأمطار يتدفق مباشرة في أنهارنا وبحيراتنا وجداولنا. ويمكن أن تتسبب مياه الأمطار هذه في حدوث تلوث إذا دخلت كميات كبيرة من الأمطار في البالوعات.

 

وتذكر الرسالة “لا تلقي بشيء – فقط لصرف مياه الأمطار“ الجميع أن ممراتنا المائية تتأثر بمياه الأمطار الملوثة.

 

ما هو الجريان السطحي لمياه الأمطار الملوثة؟

 • تصبح الأمطار بمثابة جريان سطحي للمياه عندما تنهمر فوق الأسطح والمروج ومواقف المركبات والشوارع
 • وتصبح مياه الجريان السطحي ملوثة عندما تلتقط تلوثًا مثل الأسمدة أو المبيدات أو فضلات الحيوانات أو بقايا الحشائش أو زيت المحركات مع تدفقها في أنهارنا أو بحيراتنا أو جداولنا
 • كما يطلق أيضًا على مياه الجريان السطحي للأمطار التلوث من مصادر غير ثابتة حيث تأتي الملوثات من مصادر مختلفة منتشرة على مساحة ما، وليس مصدر من “نقطة“ واحدة مثل مصنع أو جهة تصنيع كيميائية

هل تتم معالجة مياه الأمطار؟

لا، لا تتم معالجة مياه الأمطار. في مقاطعة جوينيت، تذهب مياه الأمطار إلى الجداول المجاورة دون معالجة.

الإبلاغ عن إلقاء أشياء في بالوعات الصرف السطحي لمياه الأمطار

678.376.7193

كيف يمكني المساعدة؟

إذا قدمنا جميعًا المساعدة، فإنه يمكننا أن نكون جزءًا من الحل من أجل الحد من التلوث!

 • بالوعات صرف مياه الأمطار هي للأمطار فقط
 • قم بوضع النفايات في مكانها
 • قم بتنظيف أماكن حيوانك الأليف
 • افحص مركبتك بحثًا عن وجود تسربات، ثم قم بإصلاحها
 • حول بقايا حشائش فنائك إلى سماد، ولا تلقي بها في الشارع!
 • استخدم السماد العضوي والمبيد عند الحاجة
 • إذا قمت بغسيل سيارتك في المنزل، فقم بذلك على النجيلة، حتى تتسرب مياه الغسيل إلى باطن الأرض

للحصول على معلومات عن الاستدامة، قم بزيارة:

GwinnettCB.org | SustainableGwinnett.com

اتصل بدائرة الموارد المائية بمقاطعة جوينيت على الرقم:

678.376.7193

 

 

Searching...