Become a Stormwater Protector!

Storm drains were designed to carry excess rain water to the nearest waterway in order to prevent flooding. Many people mistakenly believe that the drains go to a wastewater treatment facility, and dump materials down the storm drain that are harmful to our waterways. Since rain can also carry pollutants from our yards and streets, we also want to learn how to minimize pollution.

Why?

As rain washes over our rooftops, lawns, and streets, it can pick-up things like litter, pet waste, grass clippings, motor oil, and is carried through the storm drain to the nearest stream, lake, or pond. This is called non-point source pollution since it comes from lots of sources, rather than just a single point. This type of pollution is the main cause of water pollution today. To protect our streams and lakes, we need to take action!

How can I help?

Be part of the solution to end stormwater pollution! Here are some tips:

 • Only rain does down the storm drain.
 • Don’t litter, put it in the trash at home.
 • Recycle motor oil and other vehicle fluids by taking them to a local auto shop (click here for a list).
 • Bag up your pet’s waste and throw it in the trash.
 • DO NOT blow leaves and yard clippings down the drain. Compost your yard clippings or request a yard waste pickup from your garbage hauler. (click here to lookup your hauler)
 • Use fertilizers and pesticides only when needed.
 • Check your vehicle for leaks and fix them.
 • When washing your car at home, do it on the lawn instead of on the pavement to prevent soaps from going down the storm drains.
 • Report others who are dumping into storm drains at 678-376-7193.

Conviértase en un protector de los desagües pluviales!

Los desagües pluviales se diseñaron para transportar el excedente del agua de lluvia al curso de agua más cercano con el fin de evitar inundaciones. Muchas personas creen erróneamente que los desagües llevan el agua a la planta de tratamiento, y entonces vierten materiales allí que son nocivos para nuestros cursos de agua. Ya que la lluvia también puede llevar contaminantes desde nuestros patios y nuestras calles, también queremos aprender a minimizar la contaminación.

¿Por qué?

Mientras que la lluvia lava nuestros techos, jardines y calles, puede recoger cosas como basura, residuos de mascotas, recortes de césped, aceite de motores, etc. y todo se lleva por el desagüe pluvial hasta el arroyo, lago o estanque más cercano. Esto se denomina contaminación de fuentes no puntuales ya que viene de varias fuentes en lugar de solo una. Este tipo de contaminación es la principal causa de contaminación en la actualidad. Para proteger nuestros arroyos y lagos ¡necesitamos pasar a la acción!

¿Cómo puedo ayudar?

¡Siendo parte de la solución para terminar con la contaminación del agua pluvial! Estos son algunos consejos:

 • Solo la lluvia baja por el desagüe pluvial.
 • No arroje basura; colóquela en el cesto para residuos de su hogar.
 • Recicle el aceite de motor y otros líquidos de vehículos al llevarlos al taller de automóviles local (haga clic aquí para ver una lista).
 • Ponga en una bolsa los residuos de su mascota y tire la bolsa a la basura.
 • NO barra las hojas y los restos de césped hacia el desagüe. Haga compost con el pasto cortado o solicite que lo re cojan de su basurero (haga clic aquí para buscar su basurero).
 • Solo use fertilizantes y pesticidas cuando sea necesario.
 • Revise si hay fugas en su vehículo y repárelas.
 • Al lavar el automóvil en el hogar, hágalo sobre el césped en lugar de sobre la acera para evitar que el jabón vaya hacia el desagüe pluvial.
 • Denuncie a quienes estén tirando basura en los desagües pluviales al 678-376-7193.

 

빗물 수호자가 되어주세요!

빗물 배수관은 범람을 막기 위해 비가 너무 많이 오는 경우 빗물을 가까운 수로로 보내도록 설계되었습니다. 많은 사람들이 배수관이 폐수 처리 시설로 이어진다고 오해하고, 수로에 해가 되는 것들을 빗물 배수관에 버립니다. 빗물에는 이미 잔디밭과 도로에서 나온 오염물질이 포함되어 있기 때문에 오염을 최소화하는 방법을 파악하고자 합니다.

이유가 무엇인가요?

옥상, 잔디, 도로가 빗물에 씻기기 때문에 작은 쓰레기, 애완동물 배설물, 잔디 조각, 모터 오일 등이 빗물에 더해져 빗물 배수관을 통해 가까운 개울, 호수, 연못으로 흘러갑니다. 이런 경우, 빗물의 출처가 한 곳이 아닌 여러 곳이기 때문에 이를 비점오염원이라고 부릅니다. 이러한 오염 유형이 오늘날 수질오염의 주범입니다. 우리의 개울과 호수를 살리려면, 행동으로 실천해야 합니다!

제가 있는 일은 뭐가 있나요?

빗물 오염을 막을 수 있는 해결책을 실천해주세요! 몇 가지 요령이 있습니다.

 • 빗물만 빗물 배수관으로 들어갑니다.
 • 쓰레기를 버리지 마십시오. 쓰레기는 집에 있는 쓰레기통에 버리십시오.
 • 모터 오일 등 차량에서 나오는 액체는 지역 자동차 센터(목록을 보려면 여기 클릭)로 가져가 재활용합니다.
 • 애완동물의 배설물은 봉투에 담아 쓰레기통에 버립니다.
 • 낙엽이나 잔디 조각을 송풍기로 날려 배수관에 넣지 마십시오. 나무 및 잔디 잔재는 퇴비로 만들거나 쓰레기 수거업체에 수거 요청하십시오. (지역 수거업체를 검색하려면 여기 클릭)
 • 비료나 살충제는 필요할 때만 사용하십시오.
 • 차량에 새는 곳이 있는지 확인하고 수리하십시오.
 • 가정에서 세차할 경우, 세제가 빗물 배수관으로 흘러 들어가지 않도록 포장도로 대신 잔디 위에서 하십시오.
 • 빗물 배수관 쓰레기 투기 신고는 678-376-7193입니다.

 

Trở thành một Người Bảo Vệ Nước Mưa!

Cống thoát nước mưa được thiết kế để thoát lượng nước mưa thừa tới dòng nước gần nhất để ngăn ngừa ngập lụt. Nhiều người lầm tưởng rằng các cống thoát nước này chảy tới cơ sở xử lý nước thải và đổ vật liệu có hại với dòng nước của chúng ta xuống cống thoát nước mưa. Vì nước mưa cũng có thể cuốn theo chất gây ô nhiễm từ sân vườn và đường phố, nên chúng ta cũng muốn tìm hiểu cách giảm thiểu ô nhiễm.

Tại sao?

Khi nước mưa chảy qua mái nhà, bãi cỏ và đường phố, dòng nước này có thể cuốn theo những thứ như rác, chất thải thú nuôi, ngọn cỏ bị cắt, dầu động cơ và chảy vào cống thoát nước mưa tới dòng suối, hồ hay ao gần nhất. Điều này được gọi là ô nhiễm từ nhiều nguồn vì nó đến từ rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ từ một điểm duy nhất. Loại ô nhiễm này là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nước ngày nay. Để bảo vệ các dòng suối và ao hồ của chúng ta, chúng ta cần phải hành động!

Tôi có thể làm gì để giúp?

Hãy là một phần của giải pháp chấm dứt ô nhiễm nước mưa! Sau đây là một số gợi ý:

 • Chỉ để nước mưa chảy xuống cống thoát nước mưa.
 • Đừng xả rác, hãy bỏ rác vào thùng rác tại nhà.
 • Tái chế dầu động cơ và các chất lỏng khác từ xe bằng cách mang chúng tới một cửa hàng sửa xe ở địa phương (nhấp vào đây để xem danh sách).
 • Cho chất thải của thú nuôi vào túi và vứt vào thùng rác.
 • KHÔNG quét lá và ngọn cỏ cắt từ vườn xuống cống thoát nước. Ủ phân hữu cơ từ các ngọn cỏ cắt tại vườn của quý vị hoặc yêu cầu dịch vụ lấy rác sân vườn từ công ty thu gom rác của quý vị. (nhấp vào đây để tra danh mục công ty thu gom rác)
 • Chỉ dùng phân bón và thuốc trừ sâu khi cần thiết.
 • Kiểm tra xe để phát hiện rò rỉ và sửa chỗ rò rỉ.
 • Khi rửa xe ở nhà, hãy rửa xe trên bãi cỏ thay vì trên mặt đường rải nhựa để ngăn xà phòng chảy xuống cống thoát nước mưa.
 • Báo cáo việc người khác đổ rác xuống cống thoát nước mưa theo số 678-376-7193.
Searching...